بر درِ خوباں نظامے دیگر است

بر درِ خوباں نظامے دیگر است
انتظام و اہتمامے دیگر است
خاک بر سر، چاک داماں، دیدہ تر
در محبّت ننگ و نامے دیگر است
السّلام اے مفتی و قاضی و شیخ
مسجدِ ما را امامے دیگر است
زاہداں در کعبہ ما در میکدہ
ہر گروہے را مقامے دیگر است
بر رُخِ روشن عجب زلفِ سیاہ
ایں زمیں را صبح و شامے دیگر است
بادشاہانِ جمال و حُسن را
ہر زماں، ہر دم غلامے دیگر است
در حریمِ جلوہ گاہِ دلبراں
ہدیہ و نذر و سلامے دیگر است
ہاں شرابِ عشقِ خوباں را نصیؔر
شیشہ و ساقی و جامے دیگر است
(عرشِ ناز)

تجویزوآراء