چوں جان و دل بہ درست صرفۂ نیاز کنم

چوں جان و دل بہ درست صرفۂ نیاز کنم
بہ اوجِ اخترِ طالع ہزار ناز کنم
سرِ نیاز کہ خم از سرِ نیاز کنم
ز خاکِ پائے تو خواہم کہ سرفراز کنم
خوشا شبے کہ در آئی بہ کُلبہ ام چوں ماہ
خوشا دمے کہ بہ روئے تو دیدہ باز کنم
ز بوسۂ قَدَََمت در ثواب کم باشد
تمام عمر اگر صرف در نماز کنم
نظر بہ جانبِ طُوبیٰ مرا نمی اُفتد
کہ من نگہ بہ قدِ یارِ دلنواز کنم
ہزار نعمتِ دُنیا اگر مرا بخشند
نثارِ گوشۂ آں چشمِ نیم باز کنم
من از ہجومِ خیالِ مسلسلِ زلفش
نصیؔر سلسلۂ شوق را دراز کنم
(عرشِ ناز)

تجویزوآراء