حاج علیم اللہ محبی

تاریخ محبی جناب حاجی شیخ علیم اللہ صاحب رضوی بریلوی

حاج علیم اللہ محبی
شداز عالم دنیا رخصت

دیدم بعد نماز رخ او
صاف عیاں بد رنگ شہاوت

چوں شد فکر سال و فاتش
گفت جمؔیل چنیں در عجلت

یک کم کُن از مصرع ثانی
کردر فیق ہمدم رحلت(۱۳۴۰ھ)

قبالۂ بخشش


متعلقہ

تجویزوآراء